Monday, November 1, 2010

deria bau

tak boleh bau downy!
tak boleh bau sabun ketul sawsomi yang warna hijau!
tak boleh bau sabun basuh!
tak boleh bau masak!
tak boleh bau sawsomi!!

No comments:

Post a Comment